Kursy

» Psychospołeczne aspekty przemian we współczesnej Europie

Seminarium

Psychospołeczne aspekty przemian we współczesnej Europie

Wykładowca: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Liczba godzin: 60
Forma zajęć: seminarium
Liczba punktów ECTS: 6
Semestr: I i II


Krótki opis problematyki seminarium

Seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych konsekwencjami procesów zarówno globalizacji, jak i etnizacji we współczesnej Europie. Seminarium ma charakter interaktywny. Na seminarium zapraszam studentów zainteresowanych zjawiskami ksenofobii, dyskryminacji, uprzedzeń etnicznych, religijnych i społecznych, mechanizmami powstawania stereotypów, etnocentryzmem, islamofobią i antysemityzmem w Europie oraz modelami wielokulturowości i edukacji międzykulturowej. Seminarium polecamy także studentom zamierzającym pisać pracę na temat transformacji konfliktów społecznych, w szczególności etnicznych, religijnych i kulturowych.

Wymagania zaliczenia przedmiotu: aktywne uczestnictwo w seminarium, polegające m. in. na ćwiczeniu kompetencji: pisania konspektów, formułowania hipotez, publicznej prezentacji wyników badań, obrony tezy, krytycznej refleksji itp.; systematyczna praca własna nad dysertacją.

» Anatomia i dynamika uprzedzeń

KURS

Anatomia i dynamika uprzedzeń

Imię i nazwisko wykładowcy: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs
Liczba godzin: 30
Forma zajęć: konwersatorium
Liczba punktów ECTS: 4
Semestr: I
Miejsce: Instytut Europeistyki UJ, Zamek w Przegorzałach

Opis kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką stereotypów oraz uprzedzeń narodowych, kulturowych, religijnych i społecznych. Kurs składa się z trzech części. Część wstępna kursu poświęcona będzie definiowaniu pojęć. Przedmiotem uwagi słuchaczy będą mechanizmy powstawania stereotypów oraz teorie uprzedzeń. W drugiej część kursu dominować będzie perspektywa porównawcza. Analizie będą poddane rezultaty badań nad etnocentryzmem, antysemityzmem i islamofobią w Europie Zachodniej i Środkowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona metodom (ilościowym i jakościowym) ewaluacji konkretnych programów edukacyjnych, zarówno szkolnych, jak i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz międzynarodowe (Rada Europy, OBWE, UNESCO i in.). W części końcowej uczestnicy kursu przyjrzą się przykładom dobrych praktyk skierowanych na przeciwdziałanie uprzedzeniom. Zaprezentowane będą także modele edukacji międzykulturowej oraz wielokulturowej w formacie warsztatu.


Warunki wstępne: zainteresowanie zagadnieniami społecznymi, psychologią społeczną, edukacją międzykulturową.

» Anatomia i dynamika konfliktów

Anatomia i dynamika konfliktów

Wykładowcy: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, mgr Katarzyna du Vall
Liczba godzin: 30
Forma zajęć: konwersatorium
Liczba punktów ECTS: 4
Semestr: II, IE UJ, Zamek w Przegorzałach

Krótki opis problematyki przedmiotu:

Kurs polecamy wszystkim studentom zainteresowanym transformacją konfliktów społecznych (w szczególności narodowych, etnicznych i religijnych) na poziomie jednostkowym, grupowym i międzynarodowym. Konwersatorium ma charakter interaktywny z kombinacją wykładów, prezentacji przypadków, dyskusji nad tekstami i filmami dokumentalnymi, ćwiczeń w małych grupach, warsztatów. Celem interdyscyplinarnego kursu jest zapoznanie studentów z problematyką negatywnych stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji oraz konfliktów etnicznych, religijnych i etnokulturowych, kształcenie umiejętności diagnozy (źródła konfliktów), prognozy i projektowania metod interwencji. Uwrażliwieniu na kulturowe różnice w transformacjach konfliktów towarzyszyć będzie analiza aktualnych konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem „trudnego sąsiedztwa" Polski. Uczestnicy kursu przyjrzą się przykładom praktyk skierowanych na przeciwdziałanie uprzedzeniom, rasizmowi, antysemityzmowi, islamofobii oraz modelom edukacji międzykulturowej zapobiegającej konfliktom grupowym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ewaluacji konkretnych programów edukacyjnych, zarówno szkolnych, jak i realizowanych przez organizacje pozarządowe (m. in. CEO, Facing History and Ourselves) oraz międzynarodowe (OSCE, ECRI, FRA, ENAR i in.).

Wymagania zaliczenia przedmiotu:
•    Lektura obowiązkowa i aktywne uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć (25% oceny).
•    Prezentacja (zawierająca bibliografię) analizująca konflikty (historyczne lub aktualne) lub esej (nie dłuższy niż 8 stron, podwójny odstęp) lub projekt (może być grupowy) przedstawiający plan rozwiązania/transformacji konfliktu lub udział w internetowym projekcie Instytutu Europeistyki i OBWE (50% oceny) http://tolerance.research.uj.edu.pl

Warunki wstępne: zainteresowanie zagadnieniami społecznymi, psychologią społeczną, edukacją międzykulturową

Sposób realizacji kursu: wykład, konwersatorium, lektura tekstów, referaty, prezentacje materiałów na CD i filmów dokumentalnych, dyskusje wokół studiów przypadków, warsztaty.

» Holokaust w filmie dokumentalnym

KURS

Holokaust w filmie dokumentalnym

30 godz. 4 ECTS
Prowadzący kurs: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, mgr Agnieszka Zajączkowska-Drożdż
Centrum Badań Holokaustu UJ, Instytut Europeistyki UJ, Zamek w Przegorzałach

Opis kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią Holokaustu oraz z jego reprezentacjami w filmie. W ramach kursu zaprezentowane zostaną teorie psychospołeczne usiłujące wyjaśnić źródła negatywnych postaw wobec Żydów oraz prezentacja architektury Zagłady w filmie dokumentalnym. Przedmiotem analiz będą m. in. następstwa Holokaustu w Polsce. Uwaga poświęcona będzie współczesnym dyskursom dotyczącym Zagłady w Europie (m. in. we Francji), ale także poza jej obszarem. Kurs ma charakter interdyscyplinarny i interaktywny. Integralną częścią kursu są filmy poprzedzone wstępem i zakończone dyskusją oraz materiały edukacyjne.

Wybór tematów:

•    Preludium Holokaustu – prześladowania Żydów w Niemczech pod rządami nazistów (1933-1939)
•    Eksterminacja pośrednia – getta żydowskie w okupowanej Europie
•    Endlösung – „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej" (1942 – 1945)
•    Inne ofiary III Rzeszy (m. in. Romowie, świadkowie Jehowy)
•    Następstwa Holokaustu

Wybrane filmy:

„Shoah", reż. Claude Lanzmann, „The Sorrow and the Pity", reż Marcel Ophuls, „Z kroniki Auschwitz", reż. Michał Bukojemski, „The Specialist", reż. Eyal Sivan, Rony Brauman (film dokumentujący proces Eichmanna), filmy Marcela i Pawła Łozińskich, "Polin" reż. Jolanta Dylewska, „Shimon's Returns", reż. Sławomir Grünberg, Katka Reszke, „W cieniu pamięci", reż. Dyr. i uczniowie V LO w Ranowie, Tomasz Malec-Kocur.

» Kurs Antysemityzm po Auschwitz

Kurs Antysemityzm po Auschwitz

Wykładowcy: Dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, mgr Katarzyna du Vall
Liczba godzin: 30, 4 ECTS
Forma zajęć: konwersatorium
Semestr: I
Miejsce: Instytut Europeistyki, Zamek w Przegorzałach, s. 1.15

Krótki opis problematyki kursu:

„Znikoma obecność fizyczna Żydów pozostaje w rażącej dysproporcji do ich przemożnej obecności symbolicznej. Znacznie tłumniej niż ulice polskich miast zaludniają dziś Żydzi zbiorową wyobraźnię Polaków. Są jak cienie przeszłości, duchy ożywione wysiłkiem szukającego łatwych wyjaśnień umysłu" (Sergiusz Kowalski, Antysemityzm nasz powszedni). „Cienie [polskiej] przeszłości" oraz przejawy narastającego antysemityzmu w Europie Zachodniej, związanego z konfliktem bliskowschodnim, wymagają szczególnej uwagi, ze względu na pamięć o Holokauście. Celem kursu jest analiza i interpretacja zjawiska określanego przez Roberta Wistricha mianem „najdłuższej nienawiści". W ramach kursu zaprezentowane zostaną teorie próbujące wyjaśnić źródła negatywnych postaw wobec Żydów. Uwaga poświęcona będzie także współczesnym dyskursom dotyczącym antysemityzmu w Europie, ale także poza jej obszarem. Szczegółowej analizie zostanie poddana aktualna debata wokół antysemityzmu powojennego w Polsce. Kurs ma charakter interdyscyplinarny i interaktywny. Integralną częścią kursu są filmy poprzedzone wstępem i zakończone dyskusją oraz materiały edukacyjne na CD.

Wybrane tematy:

•    Wprowadzenie do terminologii; Historia, socjologia, psychologia antysemityzmu
•    Od niechęci do nienawiści – antyjudaizm średniowieczny i antysemityzm nowożytny na przestrzeni wieków (do początku XX w.)
•    Teorie i badania antysemityzmu
•    Kwestie prawne
•    Relacje polsko-żydowskie
•    Tomasza Grossa Sąsiedzi, czyli otwarcie "puszki Pandory"
•    Wykorzystywanie resentymentu żydowskiego w kontestowaniu integracji   
•    europejskiej
•    Zaprzeczanie Zagładzie
•    Kwestionowanie znaczenia Holokaustu
•    Konflikty pamięci w Europie
•    Lęk przed Strachem
•    Antysemityzm w XXI wieku
•    Przeciwdziałania: ustawodawstwo, media, edukacja, organizacje międzynarodowe
•    Anty-antysemityzm. Wirtualna kultura żydowska w Europie
•    Wizyta w Muzeum Galicja

zobacz również